TI eZ430 chronos unpacking

Lucky me, the TI eZ430 chronos arrived with Fedex.